Privacyverklaring

Privacyverklaring Kastelijn Vastgoed B.V. 

Kastelijn Vastgoed B.V. respecteert de privacy van alle betrokkenen die gebruik maken van onze producten en of diensten.  In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wat persoonsgegevens zijn, welke gegevens Kastelijn Vastgoed B.V. verzamelt, waarom we dit doen, hoelang we de gegevens bewaren en wat uw rechten zijn.

 

Contact

Kastelijn Vastgoed B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Onze contactgegevens zijn:

Kastelijn Vastgoed B.V.

Koningsplein 211

5038 WJ  Tilburg

013-822 3 822

 

Heb je vragen over deze privacyverklaring, over de verwerking van jouw persoons-gegevens of heb je andere vragen over dit onderwerp? Dan kun je een e-mail sturen naar de directie van ons kantoor via info@kastelijnvastgoed.nl

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben, om u te informeren over onze producten en /of diensten en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Daarnaast verzamelen wij uw persoonsgegevens om eventuele vragen en/of verzoeken van u te beantwoorden.


Persoonsgegevens

Wij verzamelen op de volgende manieren persoonsgegevens van u:

 • Gegevens die u aan ons verstrekt zoals onder andere:
 • NAWTE betrokkene
 • NAWTE bedrijf /organisatie
 • IBAN info
 • Geslacht
 • Burgerlijke staat
 • Woninggegevens
 • Financiële informatie

 

Gegevens die wij automatisch krijgen:

 • Info vanuit de website

 

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Voor het uitvoeren van de opdracht en/of diensten van ons bedrijf, delen wij indien nodig (een gedeelte van) uw persoonsgegevens met onder andere de volgende partijen:

 • Administratiekantoor
 • IT leveranciers (o.a. hosting website)
 • Banken
 • Notarissen
 • Makelaars

 

Naast het delen van gegevens met deze partijen, kan de wet ons verplichten om gegevens te delen met de Belastingdienst, met Justitie, in het kader van gerechte-lijke procedures of met andere overheidsinstellingen.

 

Wij delen uw persoonsgegevens met partijen buiten de Europese Economische Ruimte. Dit gebeurd door de leverancier van de software voor de webwinkel. Deze leverancier geeft aan dat dergelijke derde partijen schriftelijk gebonden zijn aan dezelfde verplichtingen en dat de Klant dezelfde rechten heeft ten opzichte van deze derde partij zoals vastgelegd in de verwerkersovereenkomsten die deze leverancier met haar klanten heeft.

 

Bewaren persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld en conform de geldende wet- en regelgeving.

 

Cookies of dergelijke technieken

Kastelijn Vastgoed B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Kastelijn Vastgoed B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Kastelijn Vastgoed B.V. heeft hier geen invloed op. Kastelijn Vastgoed B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Rechten betrokkenen

U heeft de volgende rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG):

 • Recht op inzage
 • Recht op “vergetelheid” (verwijdering)
 • Recht op dataportabiliteit (gegevensoverdraging)
 • Recht op rectificatie en aanvulling
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten
 • Recht van bezwaar
 • Recht op duidelijke informatie

 

Als wij uw persoonsgegevens verwerken omdat u daar toestemming voor hebt gegeven, dan kunt u die toestemming op elk moment intrekken. Om van uw rechten gebruik te maken kunt u een verzoek indienen door een email te sturen naar info@kastelijnvastgoed.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Direct na de afwikkeling van uw verzoek vernietigen wij de ontvangen kopie van uw identiteitsbewijs.

 

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

In de volgende gevallen kunnen wij je aanvraag niet goedkeuren:

 • als het verzoek ongegrond is;
 • als het een verzoek is waar wij wettelijk gezien niet aan dienen te voldoen;
 • als wij jouw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben;
 • als wij een gerechtvaardigd belang hebben voor de verwerking.

 

Automatische verwerking

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor u.

 

Beveiliging

Kastelijn Vastgoed B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Van derden die uw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken eisen wij dat zij hetzelfde doen. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt en is alleen toegestaan aan onze medewerkers en partijen op een ‘need-to-know’ basis. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de nieuwe veiligheidsnormen. Als u het idee hebt dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@kastelijnvastgoed.nl.

 

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over onze verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u een e-mail sturen naar de directie via info@kastelijnvastgoed.nl of u kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Wijzigingen

Kastelijn Vastgoed B.V. heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Hier hoeven wij u niet vooraf over te informeren. Als wij wijzigingen aanbrengen, brengen wij u op de hoogte via onze website.

Heeft u vragen over deze privacyverklaring, over de verwerking van uw persoonsgegevens of heeft u andere vragen over dit onderwerp? Dan kunt u een e-mail sturen naar de directie via info@kastelijnvastgoed.nl.